Thông báo về việc lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và thông báo ngày đăng ký cuối cùng

19/05/2022 16:44 +07 - Lượt xem: 46731

THÔNG BÁOV/v Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên và thông báo ngày đăng ký cuối cùng       ...

THÔNG BÁO

V/v Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên và thông báo ngày đăng ký cuối cùng

 

                                     Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị trân trọng thông báo việc lập danh sách Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị và thông báo ngày đăng ký cuối cùng, cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến Từ 09h00 đến 11h30 ngày 22   tháng 06 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ thực hiện theo thông báo chính thức.
  2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 3, văn phòng Công ty tại 122 Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Quý cổ đông tự chủ động phương tiện và lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch).
  3. Nội dung Đại hội:

– Nội dung Đại hội dự kiến:

+ Báo cáo của ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch 2022.

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị (về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị) 2021, kế hoạch 2022 của HĐQT; thông qua toàn văn Báo cáo về tình hình quản trị Công ty.

+ Báo cáo của BKS (về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc)); thẩm định của BKS về báo cáo tài chính đã được kiểm toán; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2021, kế hoạch 2022.

+ Báo cáo Đại hội về kết quả phát hành trái phiếu 2021.

+ Tờ trình liên quan đến sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp mới; Tờ trình các Quy chế HĐQT, BKS; Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị 2019.

+ Tờ trình bổ sung ngành nghề ĐKKD

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính 2021 kiểm toán.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ 2021.

+ Tờ trình liên quan tới cổ tức năm 2022.

+ Tờ trình chọn Công ty kiểm toán 2022.

+ Tờ trình quỹ thù lao HĐQT, BKS 2022.

+ Tờ trình tái bầu 01 thành viên HĐQT và bầu mới 01 thành viên HĐQT độc lập nhiệm 2022-2027.

+ Và các nội dung/vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

(Nội dung chính thức trình đại hội sẽ được Công ty thông báo theo quy định của pháp luật và Điều lệ để các cổ đông được biết. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http://huunghi.com.vn)

 

  1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo danh sách cổ đông đã chốt đến ngày đăng ký cuối cùng 10/06/2022.
  2. Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên website của Công ty: http:huunghi//com.vn
  3. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công, P. Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 024 38642579 . Fax+84 024 38642579;

Email: thanhnh@huunghi.com.vn

Trân trọng thông báo./.

Xem chi tiết tại đây.

 
Bài xem nhiều